Khai Báo Hải Quan

Trợ giúp khai báo AES khi xuất hàng ra khoải nước Mỹ.

Thông Quan
  • Nhận Thông Quan tất cả các hàng (trừ các mặt hàng nhại cảm & cấm ở Việt Nam) về tất cả các sân bay / cảng ờ Việt Nam theo yêu cầu bạn.
  • Hàng lấy ra cùng ngày đến hoặc ngày tới (trừ những ngày lễ).